Dokumenty školy

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je učební dokument, který si vytváří každá mateřská škola, aby realizovala požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 3 a § 5.

Naše mateřská škola má vytvořený školní vzdělávací program s názvem Objevujeme svět.

je inspirován principy a filozofií pedagogiky Marie Montessori, která vědeckým zkoumáním došla k závěru, že se dítě nejpřirozeněji a nejefektivněji vyvíjí skrze vlastní tvořivost, nikoli proto, že ho dospělí učí.

Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.

Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Důvěřují vlastní cestě a každodenně ji ověřují.

Víme, jaké jsou vývojové potřeby dětství a vycházíme z nich.

Hlavní principy :

řád

připravené prostředí

radost z objevování

partnerský přístup

svoboda a zodpovědnost

smysluplnost a propojenost

soustředění

samostatnost a nezávislost

 

Školní řád

Školní řád je směrnice vydaná ředitelkou MŠ, která:

-upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy

-uvádí jejich práva a povinnosti, upřesňuje podmínky přijetí dítěte a průběhu předškolního vzdělávání

-specifikuje provoz a vnitřní režim MŠ

-uvádí podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

-uvádí obecná nařízení o ochraně osobních údajů