Třídní aktuality

CO SE UČÍME - CO PROŽÍVÁME V MĚSÍCI ZÁŘÍ

1. SEŠLI JSME SE VE STUDÁNCE 1.9. - 17.9.

 Charakteristika a záměr integrovaného bloku:

 Děti se seznámí s prostředím třídy, školy, lidmi, kteří s nimi v MŠ žijí a kteří se o ně starají.

Seznámí se s ostatními dětmi, učitelkami, s požadavky na chování a jednání. Naučí se orientovat v prostředí, zvládat základní činnosti sebeobsluhy, stolování, hygieny.

Uvědomí si, že život v MŠ klade nároky na sebeovládání, toleranci, přizpůsobivost a schopnost v některých situacích podřídit své zájmy důležitým potřebám skupiny.

-prožitky vzniklé z přirozených situací i připravených příležitostí povedou k vytvoření sounáležitosti ve skupině.

-starší děti postupně převezmou jako nejstarší vedení skupiny, pochopí a přijmou svou odpovědnost.

-připravené příležitosti povedou děti k uvědomění si své osobní identity

-s poznáváním sebe sama, okolního světa, budou kultivovat svoje emoce, volní vlastnosti, schopnosti, předpoklady a chuť k učení.

-naučí se přijímat a dokončovat úkoly, zažívat radost z toho, co už umí a dovedou.

-budou se učit zvládat situace, které vyplývají z jejich osobních rolí – člen třídy, školky.

-uvědomí si svoje možnosti a limity včetně toho, že je možné je vlastním úsilím posouvat.

-pochopí, že prožitky a projevy každého jsou jedinečné a spoluvytvářejí postoje k sobě, k druhým a světu vůbec.

-svou identitu budou poznávat a přijímat.

 

Vzdělávací okruhy:

 • děti ve třídě
 • prostředí třídy a zvyklosti
 • prostředí MŠ, učitelky a zaměstnanci MŠ
 • dovednosti sebeobsluhy, hygienické návyky, stolování
 • kultura soužití v rámci třídy, školy (zdvořilostní lekce, cvičení ticha a chůze)
 • péče o prostředí
 • průběh dne
 • signály a třídní rituály
 • řešení konfliktů a problémových situací
 • pravidla soužití, pravidla společenská, komunikace, bezpečnosti
 • karty ctností

 

2.KAM PATŘÍM - ODKUD JSEM PŘIŠEL DO ŠKOLKY    20.9. - 1.10.

 

Charakteristika a záměr integrovaného bloku:

 Děti si uvědomí, že patří do různých společenství – od těch nejbližších, až po ty vzdálenější. Že jsou členem své rodiny, své třídy, školky, obyvatelem města, České republiky, která patří do Evropy a ta je jedním ze světadílů na planetě Zemi.

-děti se seznámí s rolemi, které mají v rámci společenství, ve kterých žijí a že ke každému společenství patří charakteristické činnosti, práva a povinnosti

-uvědomí si návaznost a propojenost všech celků, vzájemnou ovlivnitelnost

-prožijí uvědomění hodnot, které tyto celky mají pro jejich život

 

 Vzdělávací okruhy:

 • moje rodina
 • naše školka, škola
 • moje město